Mediacje rówieśnicze

Zajmując się na co dzień szeroko rozumianymi mediacjami w Szczecinie, od wielu lat jestem propagatorką wprowadzania do szkół mediacji rówieśniczych jako stałego i systemowego rozwiązania. Szkolę mediatorów rówieśniczych. Za swe działania zostałam uhonorowana pierwszym miejscem w konkursie im. Joanny Kubiak „NAUCZYCIEL – MEDIATOR” organizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundację Przyjaciółka pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

CZYM SĄ MEDIACJE RÓWIEŚNICZE?

To taki sposób rozwiązywania sporów, gdzie skonfliktowanym stronom w porozumieniu pomaga bezstronny i profesjonalnie do tego przygotowany mediator (kolega, koleżanka ze szkoły).

JAKIE SĄ ZASADY STOSOWANIA MEDIACJI?

Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem. To wpływa na sprawniejsze rozwiązywanie konfliktów.

Podstawowymi zasadami mediacji są:

  • Dobrowolność – do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić.
  • Bezstronność mediatora – mediator nie staje po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.
  • Neutralność – mediator nie podpowiada, niczego nie narzuca. Akceptuje wszystkie rozwiązania, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.
  • Samodzielność w podejmowaniu decyzji – mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
  • Poufność – mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

KIM JEST MEDIATOR RÓWIEŚNICZY?

Jest to uczeń cieszący się zaufaniem i szacunkiem innych uczniów, specjalnie przeszkolony do pełnienia funkcji mediatora szkolnego w sytuacjach konfliktowych. Rozumie doskonale problemy skonfliktowanych stron, ponieważ jest w ich wieku. Jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

JAKIE KONFLIKTY NADAJĄ SIĘ DO MEDIACJI?

W zasadzie wszystkie, które nie są ciężkim przestępstwem. Bójki, przezywanie, ubliżanie na portalach społecznościowych, wykluczanie z grupy itd. Mediacje rówieśnicze służą do rozwiązywania konfliktów, które uprzykrzają funkcjonowanie w środowisku równolatków.

PO CO MEDIACJA RÓWIEŚNICZA?

Przeciwdziała agresji i innym patologicznym zachowaniom oraz eskalacji konfliktu. Promuje rozwiązywanie konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy, natychmiast, poufnie, bez zaangażowania kadry pedagogicznej, jeśli strony sobie tego nie życzą, poprzez wspomaganie dialogu prowadzącego do porozumienia. Uczy brania odpowiedzialności za własne postępowanie. Celem mediacji rówieśniczej jest wzmocnienie więzi między członkami społeczności szkolnej.