Certyfikowane szkolenie na mediatora

Mediacje tradycyjne

Sposobem na rozwiązanie wielu problemów, które różnią małżonków, ludzi interesu, pracowników i pracodawców mogą być mediacje tradycyjne, czyli prowadzone w biurze w Szczecinie. Przy kawie lub herbacie i w przyjaznej atmosferze łatwiej będzie można przegadać sporne kwestie. Czuwająca nad tym osoba wykwalifikowanego, a jednocześnie bezstronnego i neutralnego mediatora pomaga porozumieć się skłóconym stronom, wyłożyć swoje racje oraz szukać wspólnego pomysłu na rozwiązanie drażliwych problemów.

Mediacje online

Polubowne rozwiązywanie sporów może odbywać się w sposób tradycyjny, w biurze w Szczecinie lub przez internet. Mediacje online są dziś jedną z metod rozwiązywania sporów w momencie, kiedy stronom konfliktu trudno spotkać się w jednym miejscu. To także efekt informatyzacji społeczeństwa. Przyspieszają i ułatwiają komunikowanie się oraz szukanie porozumienia w sytuacjach, które wydają się na pozór nie do przejścia. Neutralny mediator o to, aby zachowana została zasada pełnej poufności i zaufania.

Szkolenie mediacyjne

Proponowane przeze mnie szkolenia w zakresie zdobywania umiejętności prowadzenia mediacji pozwalają uzyskać wiedzę oraz praktykę, dzięki której można rozwiązywać różnego rodzaju spory. Zdobyte informacje oraz doświadczenia mogą przydać się również w innych obszarach prowadzenia działalności gospodarczej.

W czasie realizowanych przeze mnie szkoleń uczestnicy poznają m.in. różne rodzaje i modele mediacji oraz z czego składa się procedura mediacyjna. Aby być dobrym mediatorem, trzeba również znać mechanizmy powstawania, eskalacji oraz rozwiązywania konfliktów. Każdy spór można próbować rozwiązać różnymi technikami mediacji i komunikacji. Je również poznają osoby, które wezmą udział w szkoleniu.

Jedną z kluczowych kwestii jest etyka w zawodzie mediatora. Ma to być osoba bezstronna, neutralna, godna zaufania oraz posiadająca odpowiednie kompetencje. Poznanie i wytrenowanie umiejętności mediacyjnych i komunikacyjnych jest bardzo potrzebne osobie, która chce pomóc skonfliktowanym stronom. To jeden z elementów, jakie obejmuje szkolenie mediacyjne.

Zawód ten wiąże się także ze stresem i emocjami. Dlatego przygotowuję uczestników do radzenia sobie z nimi. Dzięki tej wiedzy i umiejętnościom łatwiej będzie im zachować odpowiednią równowagę.

Podczas szkoleń uczestnicy muszą także poznać ramy prawne, w jakich odbywają się mediacje oraz dokumentację potrzebną do ich prowadzenia. Ważnym elementem jest również to, aby pamiętali, że mają one zawsze charakter indywidualny. W każdym przypadku należy więc właściwie rozpoznać nie tylko, czego dotyczy sam konflikt, ale również oczekiwania obu stron postępowania.

W mediacji istotna jest więc wiedza rzeczowa z zakresu prawa, jak również kompetencje psychospołeczne. O tym również wspominam podczas prowadzenia szkolenia mediacyjnego.

Warsztaty szkoleniowe i treningowe

Forma oferowanych przeze mnie szkoleń to zajęcia warsztatowo-treningowe połączone z wykładami teoretycznymi i prezentacjami. Przyszli mediatorzy kończą je z odpowiednim przygotowaniem do mierzenia się z rozmaitymi sprawami spornymi oraz różnymi stronami konfliktów. Prowadzenie mediacji wymaga nie tylko odpowiednich kompetencji, ale także przewidywalności zachowań uczestników rozmów.

Do dyspozycji klientów, które wyrażą chęć szkolenia się do roli mediatora, pozostają osoby, które są już wyspecjalizowane w tym zawodzie. To m.in. prawnicy, trenerzy, pedagodzy. Wraz z nimi uczestnicy analizują różne przypadki postępowania mediacyjnego. Biorą udział w ćwiczeniach indywidualnych i w grupowych. Podczas kursów ważne są także dyskusje oraz refleksje uczestników. Są one okazją do tego, aby poznać ich wiedzę oraz przemyślenia, jakie są efektem udziału w szkoleniu. Interaktywna forma pozwala łatwiej zapamiętać materiał oraz zdobyć umiejętności niezbędne do właściwego prowadzenia mediacji.

Zapraszam do zapoznania się z propozycjami szkoleń z zakresu rozwiązywania konfliktów i sporów w różnych dziedzinach życia, np. w oświacie lub w firmie.

Szkolenia

*** Cel i adresaci szkolenia:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych i rozwojem kompetencji osobistych. (prawników, psychologów, pedagogów, socjologów, ekonomistów, absolwentów resocjalizacji, zarządzania, menedżerów, kuratorów sądowych, pracowników administracji publicznej i samorządowej oraz studentów).

Szkolenie uprawnia do wpisu na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych.

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

*** Prowadzący:

Czynni zawodowo mediatorzy (prawnicy, pedagodzy, trenerzy)

*** Czas trwania:

60 godzin szkoleniowych

*** Program szkolenia:

I. Podstawowe zasady i składniki postępowania mediacyjnego:

1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji (dobrowolność, bezstronność, neutralność, poufność).
3. Rola mediatora, jej specyfika, prawa i obowiązki mediatora.
4. Zastosowanie mediacji, wskazania i przeciwwskazania.
5. Zagadnienia etyki zawodowej mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i postępowania mediatora.

II Psychologiczne mechanizmy powstawania, eskalacji i rozwiązywania konfliktów:

1. Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach powstawania, eskalacji i rozwiązywania
konfliktów.
2. Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd) – podobieństwa
i różnice.
3. Elementy teorii negocjacji, podstawowe pojęcia negocjacyjne (kwestie, pozycje, interesy,
BATNA).

III Wiedza o prawnych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania procedur mediacyjnych:

1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych w tym zmiany kodyfikacji.
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Prowadzenie dokumentacji.
5. Krajowe i międzynarodowe standardy postępowania mediacyjnego.
6. Stosowanie procedur mediacyjnych w Polsce i na świecie – sprawy karne i cywilne
(rodzinne i gospodarcze), konflikty sąsiedzkie i w społecznościach lokalnych, spory
zbiorowe itp.

IV Trening umiejętności praktycznych w zakresie mediacji:

1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym opanowania wypowiedzi otwierających
mediację i zawierania kontraktu mediacyjnego.
2. Umiejętność prowadzenia sesji mediacyjnych zgodnie z zasadami i przy wykorzystaniu
właściwych technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjne, w tym w szczególności:
– umiejętności aktywnego słuchania,
– zadawania pytań,
– umiejętność używania neutralnego języka (w mówieniu i pisaniu).
4. Umiejętność dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
– umiejętność oceny, czy zastosowanie mediacji jest zasadne w danej sprawie,
– umiejętność identyfikacji pozycji i potrzeb stron w konflikcie,
– umiejętność wyodrębnienia pozycji, potrzeb i interesów i przejścia z pozycji do interesów.
5. Umiejętność wspierania stron w pracy nad rozwiązaniami, w tym w szczególności:
– umiejętność wspierania stron w kreatywnym poszukiwaniu opcji,
– umiejętność wspierania stron w identyfikacji zasad i kryteriów podejmowania decyzji.
6. Umiejętność sporządzania porozumienia końcowego.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką – opanowanie terminologii umożliwiającej
współpracę i wymianę doświadczeń z innymi mediatorami.
8. Umiejętność współpracy z innymi specjalistami.

*** Metodologia:

1) Symulacje mediacji
2) Analizy studiów przypadków
3) Ćwiczenia – indywidualne i w grupach
4) Dyskusje i refleksje uczestników
5) Kwestionariusze, testy
6) Wykłady teoretyczne i prezentacje

szkolenie mediacyjne

 

Masz pytanie dotyczące szkoleń? Zachęcam do kontaktu: