Mediacje pracownicze

Mediacje pracownicze lub inaczej nazywane mediacjami z zakresu prawa pracy pomagają zarządzać konstruktywnie konfliktem w miejscu pracy (uprzedzając postępowanie sądowe lub w trakcie jego trwania). Mogą dotyczyć:

  • rozwiązania umowy o pracę,
  • wypowiedzenia warunków pracy i płacy,
  • naruszenia równego traktowania w miejscu pracy (dyskryminacji polegającej w szczególności na mobbingu),
  • urlopów i pracy w godzinach nadliczbowych,
  • ochrony wynagrodzenia za pracę,
  • regulaminów pracy oraz wynagradzania, układów zbiorowych,
  • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • relacji pomiędzy pracownikami, w tym pomiędzy pracownikami i przełożonymi,
  • roszczeń związków zawodowych, itd.

Jak przy wszystkich rodzajach mediacji największą zaletą poza utrzymaniem względnie przyzwoitych relacji jest czas. Najczęściej konflikt w Sądzie Pracy trwa dwa lata. To zmarnowany czas dla obu stron konfliktu.