Mediacja gospodarcza

Nie wszystkie sporne sprawy powstałe pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą trzeba rozstrzygać na wokandzie. Zamiast długotrwałych i kosztownych procesów na sali sądowej, alternatywą metodą są mediacje gospodarcze. To szansa na to, aby osiągnąć porozumienie przy pomocy takich specjalistów jak mediatorzy. Pojednawcze działania umożliwiają przepisy prawa w Polsce, które zawarte są m.in. w Kodeksie postępowania cywilnego.

Mediacja gospodarcza – szansa na zawarcie ugody

Rozwiązanie takie jak mediacje w sprawach gospodarczych odpowiadają na potrzebę szybkiego oraz skutecznego zażegnania problemów prawnych, które pojawiły się w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej.

Co charakteryzuje to rozwiązanie:

 • proste procedury,
 • krótki czas trwania postępowania,
 • bezstronny, neutralny i zaufany mediator,
 • atmosfera sprzyjająca szczerej rozmowie,
 • dobrowolne przystąpienie obu stron do próby uzyskania porozumienia w spornej sprawie,
 • forma negocjacji, jak i ustalenia akceptowane przez obie strony,
 • utrzymanie w miarę przyzwoitych relacji przez uczestników postępowania mediacyjnego
 • ugoda mediacyjna ma moc umowy cywilno – prawnej bądź wyroku sądowego po jej zatwierdzeniu przez Sąd

Czego może dotyczyć mediacja gospodarcza? Spory wynikają np. z powodu:

 • niewywiązania się z warunków umowy jednej ze stron,
 • rozbieżności w zakresie interpretacji zapisów umowy,
 • nieterminowych warunków spłaty należności,
 • podziału firmy,
 • przejęcia przedsiębiorstwa,
 • naruszenia praw autorskich oraz patentowych,
 • nieetycznego działanie konkurencji
 • braku satysfakcji klienta

Jako dobrowolny sposób na rozwiązywanie spornych kwestii mediacja ma poufny charakter. Oznacza to, że zarówno mediator, jak i przedsiębiorcy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiadują się w czasie postępowania.

Przystępujący do rozmów uczestnicy nie są jednak według prawa zobligowani do zawarcia porozumienia. Jeśli nie uda się zakończyć rozmów ugodą, wówczas strony nie są związane ani propozycjami, ani ustępstwami, jakie padły w czasie prowadzonej mediacji.

Kim jest mediator?

Aby strony mogły spokojnie ze sobą porozmawiać, wyjaśnić sporne kwestie i znaleźć ugodowe rozwiązanie, musi ktoś nad tym czuwać. To właśnie rola mediatora, który uczestnicząc w tym postępowaniu, jest neutralny w stosunku do podmiotów będących w konflikcie. Jako osoba bezstronna wspiera negocjacje i dba o to, aby uczestnicy podchodzili do siebie z szacunkiem i traktowali się z godnością. Jest ekspertem w zakresie komunikacji i korzysta ze swoich kompetencji, aby pomiędzy stronami nawiązany został efektywny dialog.

Mediator musi również kontrolować, czy rozwiązania zaproponowane przez przedsiębiorców lub inne osoby w sporze są zgodne z obowiązującym prawem i nie naruszają zasad współżycia społecznego.

Jak wygląda i ile trwa mediacja gospodarcza?

Jeśli sporne strony zgodzą się na uczestnictwo w mediacji gospodarczej, poprzez wyrażenie swojej woli oraz złożenia zgodnego wniosku, można ustalić termin i miejsce spotkania informacyjnego. Wybierają wówczas mediatora – chyba że zrobiły to wcześniej. Jeśli to sąd decyduje o postępowaniu mediacyjnym, to on może wskazać takiego specjalistę z listy stałych mediatorów. W czasie wspólnych posiedzeń uczestnicy dzielą się swoimi uwagami, oczekiwaniami. Poza przedstawieniem swojego punktu widzenia i nawiązaniu dialogu oraz dążeniem do wspólnego wypracowania takiego rozwiązania, które będzie satysfakcjonujące dla przedsiębiorców.

Sąd zazwyczaj wyznacza czas trwania mediacji do 30 dni. Postępowanie nie powinno trwać dłużej niż 3 miesiące, chyba że strony uznają, że potrzebują więcej czasu na rozwiązanie konfliktu.

W mediacji pozasądowej to uczestnicy sporu decydują, jak szybko chcą zakończyć spór.

Jeśli rozmowy przedsiębiorców przebiegają w dobrej atmosferze i są efektywne, to mediacje kończą się na paru posiedzeniach. Ostatnim etapem jest zatwierdzenie ugody przez sąd bądź nadanie jej klauzuli wykonalności w całości lub w części. Uczestnicy postępowania mediacyjnego mogą również zdecydować o niezatwierdzeniu ugody w Sądzie, wtedy ma ona moc umowy cywilno – prawnej. Często dzieje się tak w konfliktach, w których najistotniejsze jest zachowanie dobrej renomy i utrzymaniu sporu w tajemnicy np. przy błędach medycznych.

Zalety mediacji gospodarczej

Jakie są plusy postępowania mediacyjnego? Oto najważniejsze zalety:

 •  uniknięcie złożenia sprawy do sądu lub zakończenie już trwającego postępowania sądowego
 •  samodzielnie i wspólnie wypracowana w postępowaniu ugoda akceptowana przez uczestników,
 • pozwala stronom na zachowanie dobrych relacji biznesowych i utrzymanie współpracy lub jej pokojowe rozwiązanie,
 • oszczędność pieniędzy – zdecydowanie mniejsze koszty niż w czasie sądowego postępowania,
 • oszczędność czasu – spór można rozstrzygnąć nawet w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni,
 • budowanie pozytywnego wizerunku w biznesie.

Celem mediacji jest wypracowanie satysfakcjonującego rozwiązania i ugodowe załatwienie sporu. W tym przypadku nie ma znaczenia, która ze stron ma rację w sporze. Jako równouprawnieni partnerzy sami odpowiadają za to, jaki będzie wynik mediacji. Pozwala uniknąć wielomiesięcznego postępowania sądowego i jest znacznie tańszym sposobem dążenia do osiągnięcia porozumienia.

Statystycznie mediacja jest 13 razy szybsza i 5-krotnie tańsza od postępowania sądowego.

Jeśli mediacja kończy się pozytywnie, nie pozostawia niesmaku w relacjach biznesowych i daje szansę na lepsze porozumienie przy kolejnych wspólnych interesach.

Na co dzień prowadzę mediacje w sporach, jakie zaistniały zarówno pomiędzy małymi firmami, jak i dużym przedsiębiorstwami. Wiem z praktyki, że osiągnięcie ugody jest możliwe! Zapraszam do kontaktu!