Mediacje rówieśnicze

Zajmując się na co dzień szeroko rozumianymi mediacjami w Szczecinie, od wielu lat jestem propagatorką wprowadzania do szkół mediacji rówieśniczych jako stałego i systemowego rozwiązania. Szkolę mediatorów rówieśniczych. Za swe działania zostałam uhonorowana pierwszym miejscem w konkursie im. Joanny Kubiak „NAUCZYCIEL – MEDIATOR” organizowanego przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundację Przyjaciółka pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka.

CZYM SĄ MEDIACJE RÓWIEŚNICZE?

To taki sposób rozwiązywania sporów, gdzie skonfliktowanym stronom w porozumieniu pomaga bezstronny i profesjonalnie do tego przygotowany mediator (kolega, koleżanka ze szkoły).

JAKIE SĄ ZASADY STOSOWANIA MEDIACJI?

Mediacja jest postępowaniem nieformalnym, a mediator nie jest ani sędzią, ani arbitrem.

Podstawowymi zasadami mediacji są:

  • Dobrowolność – do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie. Nikt nie może ich do tej decyzji przymusić.
  • Bezstronność mediatora – mediator nie staje po żadnej ze stron, w równy sposób angażuje się w pomoc obu stronom konfliktu. Nie ocenia ani stron, ani ich zachowań. Nie wskazuje też winnego.
  • Neutralność – mediator nie podpowiada, niczego nie narzuca. Akceptuje wszystkie rozwiązania, które strony wypracują i postanowią podjąć decyzję o ich wprowadzeniu w życie.
  • Samodzielność w podejmowaniu decyzji – mediator nie podejmuje za strony konfliktu żadnych decyzji, a jedynie zachęca do przejęcia sprawy w swoje ręce.
  • Poufność – mediacja jest procesem całkowicie poufnym. Cały jej przebieg oraz treść rozmów nie zostają nikomu ujawnione.

KIM JEST MEDIATOR RÓWIEŚNICZY?

Jest to uczeń cieszący się zaufaniem i szacunkiem innych uczniów, specjalnie przeszkolony do pełnienia funkcji mediatora szkolnego. Rozumie doskonale problemy skonfliktowanych stron, ponieważ jest w ich wieku. Jest osobą, która usprawnia komunikację między stronami i pomaga uczestnikom mediacji w wypracowaniu satysfakcjonującego obie strony rozwiązania.

JAKIE KONFLIKTY NADAJĄ SIĘ DO MEDIACJI?

W zasadzie wszystkie, które nie są ciężkim przestępstwem. Bójki, przezywanie, ubliżanie na portalach społecznościowych, wykluczanie z grupy itd.

PO CO MEDIACJA RÓWIEŚNICZA?

Przeciwdziała agresji i innym patologicznym zachowaniom oraz eskalacji konfliktu. Promuje rozwiązywanie konfliktów i sporów rówieśniczych bez przemocy, natychmiast, poufnie, bez zaangażowania kadry pedagogicznej, jeśli strony sobie tego nie życzą, poprzez wspomaganie dialogu prowadzącego do porozumienia.